Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden 2getbusiness


1. Voorwoord
1.1 Door uzelf te registreren als gebruiker/lid van 2getbusiness (hierna te noemen “lid”) en de Algemene voorwaarden te accepteren op de site, gaat u akkoord met de Algemene voorwaarden (hierna te noemen “AV”) waarbij u door registratie als lid een contractuele zakelijke verbintenis aangaat met 2getbusiness en uzelf verplicht de contributie, na goedkeuring van uw aanvraag door 2getbusiness, te betalen.

1.2 2getbusiness opereert onder diverse (merk)namen en/of URL’s te weten: 2getbusiness.com, 2getbusiness.nl, togetbusiness.com en  togetbusiness.nl en tevens onder diverse subdomeinen en aliassen. Hierna te noemen de 2getbusiness websites.

1.3 De AV is van kracht en behelst de contractuele overeenkomst met het lid onafhankelijk via welke website het lid zich aanmeldt of inlogt op de 2getbusiness sites. 2getbusiness levert haar diensten uitsluitend aan meerderjarige natuurlijke personen die een professionele status en positie van eigenaar/aandeelhouder, zelfstandig ondernemer, Directeur, CEO of vergelijkbare positie in het bedrijf hebben.  Hiertoe wordt een bindende lijst op de homepage getoond, welke ook in het registratieformulier zal worden vermeld.

 

2.Registratie
2.1 Bij 2getbusiness kan iemand zich registreren op de website als member. Na goedkeuring vanuit de admin/directie van 2getbusiness ben je volwaardig lid.

2.2 Als u rechtstreeks door een bestaand lid wordt uitgenodigd dient u het gehele registratieproces in te vullen om u als member te  kunnen aanmelden. Een membership wordt aangegaan voor de periode van 1 jaar (12 maanden). Graag zien wij dat u een recente portret foto van uzelf en een bedrijfslogo plaatst.

2.3 De betaling van de jaarcontributie die op de betaalpagina wordt genoemd is reeds vermeerderd met 21% BTW en volledig zakelijk en fiscaal aftrekbaar. De betaling van de jaarlijkse contributie na een succesvolle registratie is bindend en wettelijk een overeenkomst tussen bedrijven. De betaling van uw jaarlijkse contributie geschiedt via afschrijving, facturatie, IDEAL, internet bankieren of overboeking. 2getbusiness maakt gebruik van diverse betaalplatforms waaronder van Mollie B.V. gevestigd te Amsterdam. Meer informatie over Mollie B.V vindt u op www.mollie.nl

2.4 Na een succesvolle registratie en het accorderen van een membership ontvangt het nieuwe lid een factuur op het door het lid aangegeven email adres en tevens in zijn inbox van 2getbusiness. Tevens zal de factuur gedownload kunnen worden gedurende de periode van 1 jaar na ingangsdatum in het menu. Kosten die door 2getbusiness moeten worden gemaakt indien een gebruiker onjuiste informatie verstrekt die er toe leidt dat 2getbusiness de gebruiker moet royeren zullen in rekening worden gebracht op de jaarcontributie.

2.5 De door de gebruiker verstrekte gegevens zullen door 2getbusiness uitsluitend op het beveiligde deel van de website inzichtelijk worden gemaakt voor de andere leden, tenzij dit in strijd is met wettelijke bepalingen. 2getbusiness behoudt zich het recht voor delen van informatie of gehele informatie te verwijderen die in strijd zijn met het hiervoor bepaalde zonder vooraf uitleg te geven aan de  gebruiker.

2.6 De gebruiker accepteert en gaat akkoord met dat het onmogelijk is voor 2getbusiness om met de huidige technologie, een 100% service te garanderen m.b.t: onderhoud, veiligheidsaspecten en invloeden van buitenaf, zoals storingen in publieke netwerken, stroomstoringen, welke kunnen resulteren in het tijdelijk onderbreken van de 2getbusiness service.

 

3. Garanties aangaande de registratie
3.1 De gebruiker is verplicht zich voorafgaande aan het gebruik van de services van de website te registreren.

3.2 De gebruiker garandeert en verklaart stellig dat alle door hem/haar verstrekte data accuraat is en compleet. De gebruiker dient wijzigingen onverwijld aan te geven zodat de gegevens accuraat en actueel blijven. Gebruiker kan geen pseudoniemen of nep namen gebruiken.

Gebruiker verklaart en garandeert tevens dat:
• gebruiker op moment van registratie 18 jaar en ouder is
• gebruikers professionele status expliciet voldoet aan de lijst die op de home page en in het registratieformulier bij “functie” wordt genoemd
• gebruiker 2getbusiness uitsluitend gebruikt om zijn/haar commerciële positie te versterken en/of andere gebruikers te helpen gemakkelijker in contact te komen met gebruiker

3.3 Gebruiker dient bij registratie een login en wachtwoord (minimaal 6 karakters) te selecteren om gebuikt te kunnen maken van de 2getbusiness websites. Gebruiker is verplicht login en wachtwoord te gebruiken om in te kunnen loggen op de website. Gebruiker is verplicht login en wachtwoord geheim te houden en niet te delen met derden. Het delen of verstrekken van login en wachtwoord aan een derde zal door 2getbusiness worden beschouwd als fraude. Login en wachtwoord zullen telkens bij inloggen technisch door 2getbusiness worden gecontroleerd. Tevens zal een log file worden aangelegd, zodat controleren met terugwerkende kracht mogelijk is.  2getbusiness zal nimmer login en wachtwoord aan derden verstrekken.

3.4 Gebruiker kan zich slechts eenmalig aanmelden bij 2getbusiness na uitnodiging, derhalve heeft gebruiker slechts 1 profiel.

3.5 Gebruiker is verplicht de correctheid van gegevens van de medegebruikers persoonlijk te controleren. Door een persoonlijke foto, het  bedrijfslogo en alle invulvelden verplicht te stellen, tracht 2getbusiness bij te dragen aan het herkenbaar maken van haar leden. 2getbusiness kan echter geen garanties afgeven voor de juistheid van de door enige gebruikers verstrekte informatie.

 

4.Verplichting van de gebruiker
4.1 Gebruiker is verder verplicht:
in zijn/haar profiel uitgebreide en niet misleidende achtergrond informatie te verstrekken. Dit geldt tevens voor het verstrekken van informatie aan andere gebruikers.

4.2  De 2getbusiness software zal de foto’s automatisch aanpassen aan het juiste formaat. Persoonlijke foto’s van gebruiker dienen recent te zijn en mogen niet ouder zijn dan twee (2) jaar. In ieder geval dient de gebruikte foto, gebruiker duidelijk herkenbaar te representeren. Gebruiker verklaart en garandeert dat het vertonen van zijn/haar foto op de website van 2getbusiness wettelijk is toegestaan. Gebruiker zal uitsluitend zijn/haar eigen foto uploaden in zijn/haar profiel. Dit kunnen geen foto’s van andere bestaande of niet bestaande personen, dieren, beeltenissen, en dergelijke zijn.

4.3 Door het gebruik van de service en de websites van 2getbusiness conformeert gebruiker dat hij/zij:
• zich strikt houdt aan de wettelijke regelgeving
• geen beledigende taal gericht aan onderlinge leden, bedrijven, 2getbusiness of haar personeel zal uiten
• geen pornografische content of enige andere content in strijd met de wetgever zal plaatsen of enige vorm van adverteren, promoten, aanbieden of distribueren van bovenstaande zal uitvoeren
• op geen enkele wijze gebruikers zal spammen of email adressen zal trachten te verzamelen om te spammen
• geen content zal gebruiken dat is beschermd door wet of regelgeving (o.a door: copyright, trademark, patenten of patent pending), zonder daartoe gerechtigd te zijn en niet goederen of diensten te adverteren, te promoten, aan te bieden of te distribueren die door wet of regelgeving zijn beschermd
• zich onthoudt van het inzetten of promoten van piramide spellen of enige andere vorm van unfaire competitie, waaronder agressief  commercieel acquireren en inclusief maar niet uitgesloten tot, o.a. kettingbrieven, multilevel marketing en/of vergelijkbare concepten/technieken.

 

5. De volgende acties door de gebruiker zijn ontoelaatbaar:
5.1 Enig gebruik van techniek, software, scripts, robots, crawlers of spiders in relatie tot het gebruik van de 2getbusiness website is niet toegestaan. De gebruiker mag nadat hij/zij is ingelogd de software en interface van 2getbusiness slechts gebruiken binnen de toelaatbare kaders zoals die door 2getbusiness worden geleverd en noodzakelijk zijn voor het dagelijkse gebruik.

5.2 Alle content van 2getbusiness is door copyright beschermd. Het overschrijven, kopiëren, aanpassen of doorzenden van enige content van 2getbusiness is niet toegestaan.

5.3 Het zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van 2getbusiness distribueren of tentoonstellen van content, logo of beeltenissen van 2getbusiness via printscreen of andere technieken is niet toegestaan.

5.4 SPAM, of e-mailbommen of enige andere actie van gebruiker die impact heeft op de prestatie van de 2getbusiness websites zijn ontoelaatbaar. Alle hiervoor genoemde zaken zullen bij constatering door rechtsmaatregelen worden opgevolgd.

 

6. Veranderingen binnen de websites van 2getbusiness
6.1 2getbusiness is een dynamische community. Derhalve houdt 2getbusiness zich het recht voor haar content en service uit te breiden of te beperken, op ieder moment wenselijk en aan te passen op basis van de veranderingen in de markt.

 

7. Beëindiging lidmaatschap, verlenging, terugbetaling en vooruitbetaling
7.1 Het membership wordt aangegaan voor een periode van 1 jaar (12 maanden). Gebruiker kan het lidmaatschap tot 1 maand (30 dagen) voor vervaldatum opzeggen zonder verdere opgave van reden. Opzegging kan slechts geschieden via een aangetekend schrijven. Het lidmaatschap wordt automatisch jaarlijks met één jaar verlengd. Confirmatie van de opzegging zal aan het door gebruiker opgegeven e-mailadres worden verzonden.

7.2 Partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig opzeggen zonder enig terugbetaling verplichting van de contributie door 2getbusiness. In de situatie dat 2getbusiness verplicht is de overeenkomst eenzijdig te verbreken zal dit worden verbroken zonder verdere opgaaf van reden.

7.3 2getbusiness kan onmiddellijk het contract eenzijdig verbreken als:
• gebruiker zich niet houdt aan de wetsregels en/of algemene voorwaarden van 2getbusiness, of zich negatief uit over 2getbusiness aan derde of leden.  
• gebruiker zijn/haar contractuele verplichtingen verbreekt
• de reputatie van de service welke 2getbusiness biedt substantieel in gevaar wordt gebracht door gebruiker (als, bijvoorbeeld blijkt dat gebruiker zich anders heeft voorgedaan, valse naam, bedrijf of positie heeft gebruikt bij registratie, of aantoonbaar niet integer is of betrokken blijkt te zijn bij (semi)criminele activiteiten of een criminele veroordeling blijkt te hebben die bekend is bij gebruikers van 2getbusiness)
• blijkt dat gebruiker login,- en wachtwoordgegevens, content en/of contact gegevens van 2getbusiness beschikbaar stelt aan derden of  mogelijke concurrenten, partijen of personen die gebruik willen maken van de content van 2getbusiness zonder in het bezit te zijn van een geldige registratie en betaling van een 2getbusiness lidmaatschap.

7.4 Indien gebruiker een van bovenstaande zaken genoemd in 7.3 overtreedt is 2getbusiness gerechtigd:
• gebruiker te waarschuwen
• gebruiker (tijdelijk of permanent) op non actief te zetten
• de door gebruiker geplaatste content te verwijderen
• gebruiker de volledige toegang te ontzeggen tot de websites van 2getbusiness.

 

8. Geen refund van reeds betaalde full member lidmaatschap:
8.1 leden kunnen in beginsel geen refund eisen.

8.2 als 2getbusiness besloten heeft eenzijdig de overeenkomst te verbreken op basis van bovenstaande punten heeft gebruiker geen recht op restitutie van de contributie.

8.3 Als 2getbusiness besloten heeft de toegang te ontzeggen op basis van bovenstaande punten heeft gebruiker geen recht op restitutie van de contributie..

 

9.Verantwoordelijkheid voor persoonlijke/zakelijke gegevens en informatie
9.1 2getbusiness geeft geen enkele garantie of verklaring voor het accuraat zijn, de echtheid van data/content van gebruikers, of dat het een specifiek doel behelst. De data van gebruikers wordt vrijblijvend en onder verantwoordelijkheid van de gebruikers verstrekt of beschikbaar gesteld op hun persoonlijke deel van de website van 2getbusiness.

9.2 Gelinkte externe kanalen aan 2getbusiness zoals gelinkte websites zijn ook zelfstandig verantwoordelijk voor door hun verstrekte content.

9.3 Gebruiker kan activiteiten van gebruikers die niet volgens geldende wetsregels of algemene voorwaarden handelen melden aan 2getbusiness door gebruik te maken van het contactformulier onder de button "Contact/Feedback" in het menu.

 

10. Aansprakelijkheid
10.1 2getbusiness is slechts aansprakelijk voor aantoonbare nalatigheid, indien 2getbusiness zich niet houdt aan haar basale verplichtingen die een gebruiker onder deze overeenkomst mag verwachten van 2getbusiness. In geen geval is 2getbusiness financieel aansprakelijk te stellen voor eventuele nalatigheid.

10.2 In de situatie dat een gebruiker 2getbusiness aansprakelijk stelt zal 2getbusines beroep doen op haar bedrijfsverzekering en de zaak uit handen geven aan de gevolmachtigde verzekeraar. De verzekeraar zal met gebruiker verder afstemmen of er sprake kan zijn van het  terugbetalen van reeds door gebruiker betaalde lidmaatschapskosten. Gebruiker kan nimmer een hoger bedrag claimen bij 2getbusiness  of haar verzekering dan het door gebruiker betaalde membership na aftrek van reeds verlopen maanden.

10.3 De enige intentie die 2getbusines heeft is het bij elkaar brengen van zakelijk topmanagement dat zich via de website van 2getbusiness heeft geregistreerd. Op geen enkele wijze zal 2getbusiness participeren in enige communicatie tussen de gebruikers. Indien gebruikers  onderling besluiten overeenkomsten met elkaar aan te gaan zal dit gebeuren zonder dat 2getbusiness daar een actieve rol in speelt. Op geen enkele wijze zal 2getbusiness aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de uitvoering van overeenkomsten die tussen gebruikers worden gesloten. 2getbusiness geeft noch garanties of zekerheden af aan gebruikers voor het succesvol benaderen van een andere gebruiker via de website van 2getbusiness. Verder kan 2getbusiness op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het niet voldoen aan verplichtingen welke in deze overeenkomst zijn gesteld.

 

11.Schadeloosstelling
11.1 Gebruiker verklaart en garandeert dat alle content, data of informatie welke door gebruiker wordt verstrekt aan de website van 2getbusiness vrij is van alle rechten.

11.2 Gebruiker stelt 2getbusiness schadeloos voor alle voorkomende claims, acties, verliezen en liabilities, inclusief (juridische) kosten die resultaat zijn van nalatigheid door gebruiker en waaruit 2getbusiness aansprakelijk wordt gesteld.

11.3 Als blijkt dat de content die door gebruiker is verstrekt enige rechten van derden overtreedt, zal gebruiker op eigen kosten zorgdragen dat 2getbusiness de genoemde content alsnog mag gebruiken of 2getbusiness zonder enige vorm van conflict toestaan genoemde content te verwijderen. In de situatie dat gebruiker wettelijke bepalingen of deze algemene voorwaarden overtreedt, tijdens het gebruik van de website van 2getbusiness zal gebruiker afzien van negatieve uitingen en genoemde content onmiddellijk verwijderen, indien dit door 2getbusiness wordt verzocht of geëist.

 

12.Bescherming van data
12.1 2getbusiness erkent dat persoonlijke data, content en informatie verstrekt door gebruiker uiterst belangrijk is voor gebruiker en 2getbusiness zal derhalve genoemde data behandelen als vertrouwelijke informatie.

12.2 2getbusiness zal tevens voldoen aan de wettelijk gestelde eisen inzake het houden van persoonsgegevens en is aangesloten bij het college voor bescherming van persoonsgegevens. Met name garandeert 2getbusiness dat zij geen openheid van haar bestanden geeft van gebruikers aan derden. Een en ander is separaat vermeld in de privacy statement dat op de home page en bij het registratieformulier is vermeld.

 

13. Events/Borrels
13.1 2getbusiness geeft haar leden minimaal 4 keer per jaar gratis toegang voor 2getbusiness georganiseerde events. Voor extra events kan er toegangsgeld worden gerekend.

13.2 2getbusiness organiseerd 6 gratis borrels per jaar elke eerste maandag van de een maand in samenwerking met 1 of meerde leden. 

 

14.Conclusie
14.1 De overeenkomst behelst al hetgeen 2getbusiness exclusief en contractueel aangaat met haar gebruikers. Er zijn derhalve geen separate mondelinge of geschreven overeenkomsten die in deze overeenkomst niet zijn uitgelegd en zijn overeengekomen.

14.2 2getbusiness houdt zich het recht voor op ieder moment deze algemene voorwaarden aan te passen, zonder opgave van reden, tenzij een aanpassing sterk onredelijk zou kunnen zijn voor gebruikers. 2getbusiness zal in dat geval ruim van te voren de gebruikers kenbaar maken dat er veranderingen zullen plaatsvinden. Indien gebruiker niet binnen 2 weken reageert op de aanpassingen binnen de algemene voorwaarden, gaat 2getbusiness ervan uit dat gebruiker de veranderingen reeds stilzwijgend heeft geaccepteerd.

14.3 Als er om wat voor reden dan ook blijkt dat een van de hiervoor genoemde punten niet legaal of uitvoerbaar blijkt te zijn, betekent dit dat alle andere hiervoor genoemde punten hun rechtsgeldigheid volledig bewaren en dus uitvoerbaar blijven. Partijen gaan nu reeds akkoord met het vervangen van een niet valide punt voor een valide punt dat het dichtst de uiteindelijke intentie van de bedoelde stelling benaderd.

14.4 Eventuele rechtzaken kunnen uitsluitend voor de bevoegde rechter in Amsterdam aanhangig worden gemaakt. Deze algemene voorwaarden en de onderliggende contractuele waarde zullen uitsluitend door de Nederlandse geldende wetten worden bepaald en eventueel onder Nederlands recht worden berecht indien dit speelt.

 

Contact

Zwaardklamp 10, 1271 GK Huizen
postbus 386, 1270 AJ Huizen
Nederland
T 0653659234
M info@2getbusiness.com